Bảng Giá

Bảng Giá Cloud VPS

VPS Basic
220.000đ/tháng
CPU: 2 Cores
RAM: 2GB
SSD: 20GB
Bandwidth: Không giới hạn
IP Adress: 01
Cài Đặt: Miễn phí
VPS 1
370.000đ/tháng
CPU: 2 Cores
RAM: 4GB
SSD: 40GB
Bandwidth: Không giới hạn
IP Adress: 01
Cài Đặt: Miễn phí
VPS 2
570.000đ/tháng
CPU: 4 Cores
RAM: 5GB
SSD: 60GB
Bandwidth: Không giới hạn
IP Adress: 01
Cài Đặt: Miễn phí
VPS 3
720.000đ/tháng
CPU: 4 Cores
RAM: 7GB
SSD: 80GB
Bandwidth: Không giới hạn
IP Adress: 01
Cài Đặt: Miễn phí

VPS 4
920.000đ/tháng
CPU: 6 Cores
RAM: 8GB
SSD: 100GB
Bandwidth: Không giới hạn
IP Adress: 01
Cài Đặt: Miễn phí
VPS 5
1.070.000đ/tháng
CPU: 6 Cores
RAM: 10GB
SSD: 120GB
Bandwidth: Không giới hạn
IP Adress: 01
Cài Đặt: Miễn phí
VPS 6
1.220.000đ/tháng
CPU: 6 Cores
RAM: 12GB
SSD: 140GB
Bandwidth: Không giới hạn
IP Adress: 01
Cài Đặt: Miễn phí
VPS VIP
1.470.000đ/tháng
CPU: 8 Cores
RAM: 14GB
SSD: 160GB
Bandwidth: Không giới hạn
IP Adress: 01
Cài Đặt: Miễn phí

Bảng Giá Email Relay

Relay Basic
400.000đ/tháng
400 Mail mỗi ngày
01 Domain
25MB File đính kèm
Hợp đồng tối thiểu 6 tháng
Relay 1
600.000đ/tháng
600 Mail mỗi ngày
01 Domain
25MB File đính kèm
Hợp đồng tối thiểu 6 tháng
Relay 2
800.000đ/tháng
800 Mail mỗi ngày
01 Domain
25MB File đính kèm
Hợp đồng tối thiểu 6 tháng
Relay 3
1.000.000đ/tháng
1000 Mail mỗi ngày
01 Domain
25MB File đính kèm
Hợp đồng tối thiểu 6 tháng

Relay 4
1.200.000đ/tháng
1200 Mail mỗi ngày
01 Domain
25MB File đính kèm
Hợp đồng tối thiểu 6 tháng
Relay 5
1.400.000đ/tháng
1400 Mail mỗi ngày
01 Domain
25MB File đính kèm
Hợp đồng tối thiểu 6 tháng
Relay 6
1.600.000đ/tháng
1600 Mail mỗi ngày
01 Domain
25MB File đính kèm
Hợp đồng tối thiểu 6 tháng
Relay Vip
1.800.000đ/tháng
1800 Mail mỗi ngày
01 Domain
25MB File đính kèm
Hợp đồng tối thiểu 6 tháng

Bản Tin PINET